Yleiset sopimus- ja käyttöehdot

Päivitetty: 19.03.2020

1. Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Sawotta/Marktom Oy:n (2302232-5) ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sekä Sawotta/Marktom Oy:n omistaman SAWOTTA-alustapalvelun käyttämiseen. Sawotalla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksia tehdään, Sawotta ilmoittaa tästä palvelun käyttäjille ja lähettää uudet ehdot palvelun käyttäjille hyväksyttäväksi. Uudet ehdot tulee hyväksyä, jotta palvelun käyttöoikeus jatkuu. Palvelun käyttäminen on kiellettyä ilman, että käyttäjä hyväksyy näitä sopimus- ja käyttöehtoja.

2. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi ja myydessään tai ostaessaan palveluita Sawotan Palvelun kautta, asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevia yleisiä sopimus- ja käyttöehtoja. Käyttäjän rekisteröitymisen edellytys on vähintään 15 vuoden ikä. Maksullisten palveluiden käyttämiseen alle 18 vuoden ikäisiltä käyttäjiltä edellytetään huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista.

3. Palveluntuottajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Sawotta/Marktom Oy:tä.

4. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritystä, yksityishenkilöä, kevytyrittäjää tai yhteisöä, joka antaa myy tai ostaa palveluita Sawotan Palvelun kautta. Asiakkaana voi olla myös luonnollinen henkilö (ilman y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä), joka myy palveluitaan Sawotan Palvelun kautta.

5. Käyttäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua Asiakkaan (edustamansa yrityksen) lukuun. Laskutuspalveluita käyttävät yksinyrittäjät käyttävät Palvelua itsensä lukuun. Palveluun rekisteröidytään aina yksityishenkilönä. Asiakkaalla (mikäli yritys) voi olla palvelussa samanaikaisesti useita käyttäjiä. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on oikeus sitoutua näihin sopimus -ja käyttöehtoihin, käyttää palvelua ja tehdä toimeksiantositoumuksia edustamansa Asiakkaan lukuun. Palvelun käyttäjä on aina vastuussa omilla tunnuksillaan tai nimellään tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä mahdollista käyttäjätunnusta tai salasanoja saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä mahdollista käyttäjätunnusta tai salasanoja saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

6. Myyjäasiakkaalla tarkoitetaan palveluita myyvää yritystä (tai kevytyrittäjää) ja Ostaja-asiakkaalla palveluita ostavaa yritystä tai yksityishenkilöä.

7. Palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa Palveluntarjoajan ylläpitämää sähköistä alustaa, joka mahdollistaa palveluita myyvien yritysten (tai kevytyrittäjien) ja palveluita ostavien yritysten kohtaamisen ja kaupankäynnin.

8. Palveluntuottaja antaa Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjä saa käyttää Palvelua laitteistollaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisältämän aineiston omistaa Palveluntuottaja.

9. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt nämä sopimus- ja käyttöehdot.

10. Käyttöoikeuden nojalla Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa eikä kerätä siitä osia ja muodostaa niistä omaa palvelu-/aineistokokonaisuutta.

11. Palvelu kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Palveluntuottajalle.

12. Palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden sopimus - ja käyttöehtojen määräysten mukaan.

13. Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen mukaisesti.

14. Mikäli Palveluntuottajalla on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas ei ole noudattanut näitä sopimus- ja käyttöehtoja, on Palveluntuottajalla oikeus poistaa Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimus- ja käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksetun tai laskutetun palkkion palautukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli epäilee Asiakasta palvelun väärinkäytöstä.

15. Asiakas vastaa sen puolesta toimivien Käyttäjien menettelystä Palveluntuottajille, muille Asiakkaille ja Käyttäjille kuin omastaan ja on velvollinen korvaamaan näiden edellä mainituille tahoille aiheuttaman vahingon tavanomaisten isännänvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti.

16. Palveluntuottaja voi sulkea Asiakkaan pyynnöstä käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä tai henkilöltä.

17. Mikäli toimeksiannon suorittaja jättää tekemättä sovitun toimeksiannon voidaan häneltä periä toimeksiannon kokonaissummasta 80% ja estää palvelimen käytön.

18. Sopimus palvelun myynnistä syntyy aina Myyjäasiakkaan ja Ostaja-asiakkaan välille. Palveluntarjoaja toimii ilmoitusten ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule koskaan osapuoleksi Asiakkaiden välisiin toimeksianto- tai kauppasopimuksiin.

19. Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin sen Asiakkaiden välisten toimeksiantoja koskevien sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä eikä Asiakkaiden toisilleen työssään tai muuten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

20. Palveluntuottaja ei vastaa Asiakkaalle kuuluvien toimeksiantovelvoitteiden täyttämisestä.

21. Asiakas vastaa Palveluun ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen muutoksista Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Palveluntarjoajalle. Väärien tietojen ilmoittamisesta Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö Asiakkaalta. Mikäli Palveluntarjoaja kokee tahallista ilkivaltaa voi Palveluntarjoaja veloittaa haitan aiheuttaman kulun kaikilta osapuolilta.

22. Palvelun käyttämiseen tarvitaan sen käyttöön soveltuvan laitteiston lisäksi tietoliikenneyhteys ja verkkoselain.

23. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

24. Asiakas tiedostaa, että kaikki Palvelun sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan toisten Asiakkaiden ja Palveluntuottajien liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

25. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan Asiakkaiden liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

26. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuvat olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen sekä oikeudettomasti käsittelemästä tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen Palvelussa olevien henkilöiden henkilötietoja. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Sawotalle tietoonsa tulleista tietoturvaloukkauksista, joiden seurauksena henkilötietoja on luovutettu tahoille, joilla ei ole tietojensaantiin perusteltua oikeutta. Käyttäjällä on tietosuojalain mukainen oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (ml. henkilöstä kerätyt palautteet) poistamista tai oikaisemista. Kun pyyntö on vastaanotettu, niin Sawotta ryhtyy toimenpiteisiin. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa. Hyväksymällä nämä sopimus- ja käyttöehdot Palvelun käyttäjä samalla vakuuttaa perehtyneensä oheiseen tietosuojaselosteeseen. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa aina niin korkeaa tietoturvan tasoa kuin vain on mahdollista. Asiakas ymmärtää, että riskit tietoturvaloukkauksista on aina olemassa.

27. Palvelussa Ostaja-asiakaita voidaan pyytää antamaan arvosteluita koskien työsuorituksia. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos asiakas esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Sawottaa arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antajalla on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Myyjäasiakkaalla on oikeus antaa arvosteluita koskien Ostaja-asiakkaita ja heidän työolosuhteita, joissa on työskennellyt. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos käyttäjäyritys esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Sawotalta arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antajalla on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Nämä sopimus- ja käyttöehdot hyväksymällä jokainen osapuoli hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että Sawotalla on oikeus julkaista kaikkia osapuolia koskevia arvosteluita palvelussa.

28. Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntuottajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot. Palkkiot erääntyvät maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

29. Palveluntuottajalla on oikeus pidättää hallussaan olevat Asiakkaalle kuuluvat varat saataviensa vakuudeksi.

30. Palveluntuottaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Palvelu on käytettävissä, mutta ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

31. Asiakkaan on reklamoitava Palvelussa havaitsemistaan puutteista viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.

32. Palveluntuottaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä eikä vastaa sen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

33. Palveluntuottaja ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei ole kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää.

34. Palveluntuottaja ilmoittaa sopimuksen, yleisten ehtojen, Koulutussetelin tai hinnaston muutoksista internet-sivuillaan vähintään kuukautta ennen muutosta.

35. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Neuvottelujen päätyttyä erimielisinä osapuolilla on oikeus viedä erimielisyys Palveluntuottajan kotipaikan yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

36. Maksullisten palveluiden osalta Sawotan ja Ostaja-asiakkaan välinen palvelusopimus astuu voimaan, kun Ostaja-asiakas on löytänyt Palvelun avulla Myyjä-asiakkaan ja tehnyt tämän kanssa toimeksiantosopimuksen työn suorittamisesta.

37. Sawotta / Marktom Oy veloittaa toimeksiannonvälityksestä toimeksiantajaa aina 10-30%. Prosenttiosuus katsotaan aina tapauskohtaisesti ja toimeksiannon mukaan. Sawotta/Marktom Oy muokkaa toimeksiantajan ilmoitusta siten, että näkyvästä ilmoituksessa on huomioitu komission osuus.

38. Palveluntarjoajalta tulevat laskut on maksettava aina eräpäivään mennessä. Mikäli maksut myöhästyvät, on Sawotalla korkolain mukainen oikeus periä viivästyskorot ja perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Jos Asiakas ei ole suorittanut myöhästynyttä maksua, on Sawotalla oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun.

39. Palveluntarjoajalla on oikeus viestiä Palvelun käyttäjille mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestitse. Palveluntarjoaja voi välittää kaikkia niitä tietoja, jotka tuovat sujuvuutta Palvelun käyttöön ja Asiakkaiden välisten toimeksiantojen toteuttamiseen. Käyttäjä voi vaikuttaa saamiinsa viesteihin ottamalla yhteyttä Sawottan asiakaspalveluun tai poistamalla käyttäjätilinsä.

40. Palveluntarjoajalla on referenssioikeus maksullisia Palveluita käyttävien Asiakkaiden osalta. Palveluntarjoaja voi käyttää näitä asiakassuhteita referenssinä myydessään omia palveluita tai tuotteita.

41. Palvelun Käyttäjien ilmoittamat toimeksiannot, joita ei todellisuudessa ole olemassa, tai joiden teettämistä ei ole aikomus Palvelun avulla toteuttaa, on ehdottomasti kiellettyä. Palvelua tulee käyttää ainoastaan todellisten toimeksiantojen tarjoamiseen. Väärinkäytös on rangaistavaa ja voi johtaa Palvelun käyttöoikeuden lopettamiseen.

42. Myyjä-asiakas sitoutuu aina ilmoittamaan kirjallisesti Palveluntarjoajalle Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja toteutuneista työtilauksista. Palvelun avulla tehtyihin sopimuksiin ja työtilauksiin kuuluvat ne sopimukset ja työtilaukset, joissa molemmat osapuolet ovat hyväksyneet Palvelun sopimus- ja käyttöehdot. Jos Myyjä-asiakas ei noudata ilmoitusvelvollisuutta Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja työtilauksista Ostaja-asiakkaiden kanssa kahden viikon sisällä toimeksiannon tilauksesta, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Asiakkaan käyttöoikeus Palvelussa. Ilmoitusvelvollisuutta rikottaesssa käyttöoikeuden lopettamisen lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa lisäsanktiona ylimääräinen korotettu sopimussakko. Ylimääräisen korotetun sopimussakon suuruus on 80%:n osuus työtilauksen alvittomasta kokonaishinnasta, kuitenkin maksimissaan 2000 euroa. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa Myyjä-asiakkaan kirjanpitoa ja muita oleellisia dokumentteja tai tietoja siinä määrin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että ilmoitusvelvollisuutta tai Palvelun sopimus- ja käyttöehtoja ei ole rikottu. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa tarkastuksesta kirjallisesti Myyjä-asiakkaalle. Myyjä-asiakas sitoutuu auttamaan Palveluntarjoajaa tarkastuksessa parhaansa mukaan.

43. Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot tulevat voimaan 19.03.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

44. Palveluntuottajan yhteystiedot

Sawotta / Marktom Oy (Y-tunnus 2302232-5)
Vappulantie 49, 15540 Lahti

www.sawotta.fi.